Przejdź do treści

Atende Industries współtwórcą Portalu Energetyki Obywatelskiej

Atende Industries zostało partnerem oraz współtwórcą wraz z Portalu Energetyki Obywatelskiej, który powstaje wraz z Krajową Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Portal, dostępny pod adresem: https://www.smart-energy.org, ma na celu informowanie o zagadnieniach nowoczesnej energetyki, a w szczególności zagadnieniach związanych z energetyką obywatelską.

„Pragniemy, by portal był punktem kontaktowym dla osób potrzebujących kompleksowych wdrożeń w zakresie pomiarów, efektywnego zarządzania energią i mediami w klastrach energii, przemyśle i spółdzielniach/społecznościach energetycznych.” mówi Paweł Pisarczyk, prezes Atende Industries.

Portal nastawiony jest na promowanie klastrów energii oraz inteligentnych liczników. Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Formalnie klastrem energii określamy porozumienie cywilnoprawne, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące równoważenia wytwarzania i zapotrzebowania, dystrybucji oraz obrotu energią. Podstawą do racjonalnego wykorzystania energii jest pomiar. Inteligentne liczniki energii to urządzenia, które dostarczają w czasie rzeczywistym potrzebne informacje dotyczące zużycia, produkcji i jakości energii elektrycznej.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku.
Jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę 180 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.

Izba jest członkiem Digital Europe i Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem-obserwatorem ORGALIME jako członek federacji „Federation of the Economic Chambers of the Electromechanical Industries”.

Główne cele KIGEiT:

  • reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych zrzeszonych firm, w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz regulacyjnej oraz udział w inicjatywach i działaniach związanych z kreowaniem strategii rozwoju gospodarczego Państwa,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w tym przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie,
  • wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w naszym sektorze oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z umiejętnościami cyfrowymi.