Przejdź do treści

Podział spółki Atende Software, w wyniku którego powstaje Atende Industries

Zarząd spółki Atende Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287417 (dalej: „Spółka Dzielona”) działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 16.09.2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan podziału Atende Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.atendesoftware.pl

Istota planowanego podziału Spółki Dzielonej polega na wydzieleniu ze Spółki Dzielonej spółki nowo zawiązanej, tj.: spółki pod firmą: Atende Industries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana”) – w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa m.in. w postaci Zespołu Industries na Spółkę Nowo Zawiązaną oraz pozostawienie pozostałej części majątku w Spółce Dzielonej.