Przejdź do treści

Projekt stworzenia spółdzielni energetycznej w Gminie Stawiski – piaskownica regulacyjna

25 czerwca Paweł Pisarczyk wystąpi na konferencji KlastER w Krakowie, gdzie razem z panią burmistrz gminy Stawiski Agnieszką Rutkowską przedstawi koncepcję i plan stworzenia spółdzielni energetycznej.

Atende Industries pracuje nad uruchomieniem piaskownicy regulacyjnej i stworzeniem spółdzielni energetycznej w Stawiskach. Przewiduje się, że uruchomienie spółdzielni energetycznej przyniesie wiele korzyści i przyczyni się m.in. do zmniejszanie kosztów energii ponoszonych dotychczas przez członków spółdzielni, intensyfikacji wykorzystania OZE, poprawy wizerunku i atrakcyjności gminy dla nowych inwestorów, zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla nowych przedsiębiorstw, które lokują w gminie swoje fabryki w związku z rozwojem drogi Via Baltica, poprawy jakości życia gospodarstw domowych, poprawy jakości środowiska naturalnego, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a także, tworzenia nowych miejsc pracy i kreowania nowych usług na poziomie lokalnym.

W ślad za badaniami i technologią nie idzie natomiast legislacja. Funkcjonujące obecnie podstawy prawne dotyczące Spółdzielni Energetycznych ograniczają się do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ustawą: “14. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 5,

2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 6, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec Spółdzielni Energetycznej i poszczególnych jej członków,

3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a Spółdzielnią energetyczną,

4) szczegółowy podmiotowy zakres Spółdzielni Energetycznej – mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego”

Żadne z powyższych punktów do dnia dzisiejszego nie zostały określone na mocy obowiązującego w prawie rozporządzenia. Sposób rozliczenia spółdzielni opisany w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych sporządzonym w maju 2020 jest w dalszym ciągu na etapie opiniowania. Wobec obecnej sytuacji legislacyjnej jedynym sposobem na założenie spółdzielni energetycznej jest wykorzystanie piaskownicy regulacyjnej, która umożliwi rozpoznanie realnych potrzeb i problemów spółdzielców, sprzedawców energii oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, których współpraca i wspólna korzyść są wymagane do funkcjonowania spółdzielni.

Podczas konferencji przedstawione zostaną korzyści wynikające z założenia Spółdzielni Energetycznej i symulacja oszczędności dla gminy Stawiski.