Przejdź do treści

Projekt UPGRID

Atende Software (obecnie Atende Industries) realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable LOW Voltage and medium voltage distribution grid”. Projekt UPGRID jest realizowany w ramach Programu Badawczo-Rozwojowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, w ramach grantu nr 646.531.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: upgrid.eu

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Opis projektu

Celem Projektu jest budowa systemu besmart.energy będącego zestawem innowacyjnych środków technicznych, którego wykorzystanie pozwoli na autonomizację użytkowników w zakresie produkcji i pozyskiwania energii elektrycznej. Zastosowanie besmart.energy doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności na polskim rynku energetycznym. W ramach Projektu zostanie wdrożone kompleksowe rozwiązanie dla klastrów energetycznych umożliwiające zarządzanie: efektywnym wykorzystaniem własnych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej (popytem), prognozowaniem zużycia i produkcji energii elektrycznej dla potrzeb optymalizacji zakupów energii, rozproszonymi magazynami energii oraz pracą sieci energetycznej. Podczas Projektu zostaną zrealizowane prace badawczo rozwojowe dotyczące urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, składowania i przetwarzania dużych zbiorów danych, tzw. Big Data, modelowania zjawisk pogodowych wpływających na produkcję energii przez OZE. W oprogramowaniu zostaną zaimplementowane algorytmy sztucznej inteligencji, które będą wykorzystywane do wsparcia procesów analizy i wnioskowania z danych.

Kalendarium projektu

2017-01-07rozpoczęcie projektu
2017-09-01rozpoczęcie projektowania dedykowanego licznika
2017-12-31opracowanie sufs do przechowywania danych
2018-01-01rozpoczęcie rozwijania platformy
2018-12-31opracowanie algorytmów i modeli

Koszt całkowity projektu [zł]
11 184 603,12 

Kwota dofinansowania [zł]
5 292 652,25