Skip to content

Atende Industries wspiera powołanie trzeciej spółdzielni energetycznej w Polsce

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w Stawiskach została dziś powołana trzecia w Polsce spółdzielnia energetyczna, a jej prezesem został Paweł Pisarczyk, prezes Atende Industries.

Celem Spółdzielni Stawiski jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na rzecz swoich członków oraz organizowanie między nimi dostaw i odbioru energii elektrycznej. Dzięki temu członkowie spółdzielni będą mogli liczyć na zmiejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowym celem jest zwiększenie ochrony lokalnego środowiska i zwiększenie poziomu świadomości o ochronie środowiska lokalnego społeczeństwa.

Wykazane przedmioty działalności obejmują: wytwarzanie energii elektrycznej, handel energią elektryczną, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, pośrednictwo w sprzedaży usług instalacji odnawialnych źródeł energii, działalność edukacyjna w zakresie OZE i integracja lokalnej społeczności.

Przedmiotem działalności Spółdzielni będzie:

  1. Wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz spółdzielni oraz jej członków z instalacji OZE, będących własnością Spółdzielni lub jej członków.
  2. Sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz swoich członków.
  3. Zakup energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz Spółdzielni oraz swoich członków.
  4. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz swoich członków.

Atende Industries wsparło powołanie Spółdzielni Stawiski, a system besmart.energy rozwijany w spółce będzie odpowiedzialny za zarzadzanie energią w spółdzielni. Głównym zadaniem platformy besmart.energy jest zarządzanie bilansem energetycznym wspólnoty lub spółdzielni energetycznej i dążenie do maksymalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. System pozwala na efektywne przetwarzanie i analizę dużej ilości danych, umożliwiając akwizycję danych pomiarowych z dowolnej ilości liczników w czasie rzeczywistym. besmart.energy tworzy prognozy produkcji i zużycia energii. Dzięki temu może wpływać na zachowania użytkowników, a także zarządzać odbiornikami i magazynowaniem w celu optymalizacji zużycia energii i działań społeczności energetycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o OZE spółdzielnia energetyczna jest rozumiana jako „spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej”.